Ordensregler
 1. Bruker av eiendommen skal utøve sin virksomhet med vanlig aktsomhet og under hensyntagen til de andre leietakere, og til naboer, slik at disse ikke sjeneres, og slik at eiendommen og dens miljø ikke forringes. De anvisninger vaktmester/gårdeier gir i den anledning skal straks etterkommes.
 2. Offentlige lover, forskrifter og pålegg som angår leieforholdet skal følges. Spesielt gjelder dette forskrift til Arbeidsmiljøvernloven (AML) om Intern-kontroll. Bruker av eiendommen må således følge forskriftens krav om bl. a. brannvern og bruk av el-utstyr. Brannøvelser skal avholdes i henhold til krav fra offentlig myndighet og ellers i samsvar med gårdeiers anvisninger.
 3. Brann- og eksplosjonsfarlig materiell og utstyr samt materiell og utstyr som kan være farlig på annen måte, må oppbevares betryggende og alltid minst i henhold til de forskrifter/ bestemmelser som måtte være gitt av offentlige myndigheter, forsikringsselskap eller gårdeier/dennes representanter. Dette gjelder for eksempel bruk av kaffemaskiner og oppvaskmaskiner.
 4. Låse- og sikkerhetsrutiner for eiendommen skal følges for å unngå utilsiktet inntreden og utløsing av alarmer ved uhell. Den enkelte leietaker besørger selv avtaler,  installasjon, drift, vedlikehold og demontering av alarmsystem i eget leieobjekt.
 5. All endring av låssystemene som gjelder for eiendommen skal skje etter avtale med og gjennom gårdeier, herunder innsetting av systemlåser og anskaffelse av systemnøkler. Nyanskaffelser/endringer etter at leieforholdet er etablert belastes leietaker.
 6. Hovedinngangsdører på eiendommen (skallsikring) er utstyrt med elektroniske dørlåser og HC vennlige dørbrytere for betjening av dørene. Gårdeiers anvisninger for betjening av hoveinngangsdører skal følges da dette også skal hindre uvedkommende adgang til byggene og leietakernes lokaler.
 7. Adkomst/ rømningsveier skal til enhver tid holdes fritt for varer, gjenstander eller utstyr av noen som helst art. Dette gjelder både i de leide lokalene og i fellesarealer.
 8. Det må ikke henstilles eller lagres varer, gjenstander eller utstyr av noen som helst art utenfor den enkelte leietakers leieareal eller på eiendommens fellesarealer for øvrig, utvendige arealer inkludert. Er det behov for å benytte disse arealer i forbindelse med  midlertidig lagring eller andre behov, må forholdet avklares med gårdeier på forhånd.
 9. Henstilling eller lagring i strid med bestemmelsene under dette punktet skjer for leietakers risiko. Henstilte eller lagrede gjenstander i strid med disse reglene kan fjernes av utleier for leietakers regning og uten varsel.
 10. Søppel og avfall ifm. daglig kontordrift skal anbringes av leietakere i felles container som besørges av gårdeier. Gårdeier besørger tømming av container for kontoravfall. Felles container skal ikke benyttes til fjerning av avfall av ekstraordinært omfang eller karakter, som kasserte møbler, utstyr, bygningsmatriell osv. Dette må leietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall kan utleier la avfallet fjernes for leietakers regning.
 11. Det er ikke tillatt å bruke jekketralle eller andre transportinnretninger som kan skade gulv og dørstokker, uten at det benyttes underlag eller hjul som hindrer slik skade. Ved behov skal eventuelt dører, vegger og inventar også beskyttes ved varetransport dersom det kan være risiko for skader.
 12. Eiendommen har utvendige oppmerkede parkeringsplasser uten skilting. Et antall parkeringsplasser er reservert publikum til helserelaterte virksomheter. Fordeling/bruk av frie parkeringsplasser står i forhold til leietakers forholdsmessige andel av totale leieareal på eiendommen. Utleier kan reservere en andel av det totale parkeringsarealet til gjesteparkeringsplasser. Bruk av parkeringsplasser utenom arbeidstid (servicebiler etc.), samt parkering av tilhengere skal avtales med utleier. Det er ikke tillatt å benytte parkeringsplassen utover arbeidstid om vinteren av hensyn til snørydding. All parkering på eiendommen er på eget ansvar.
 13. Legger leietaker merke til kritikkverdige forhold ved eiendommens drift, skal han snarest ta dette opp med gårdeier/dennes representanter.
 14. Det tas forbehold om endring av husordensreglene.
Renholdsinstrukser

Generelt

Leietaker er selv ansvarlig for renholdet innenfor sitt leieobjekt, mens utleier har ansvaret for renholdet av fellesarealer. Vindusvask og -puss innvendig og utvendig mot fellesarealer besørges av leietaker. Inngangsdører til egne lokaler rengjøres innvendig/utvendig av den enkelte leietaker selv.

Renhold skal utføres på en faglig forsvarlig måte og krever fagkompetanse og kunnskap om materialer, overflater, rengjøringsmidler, miljøkrav mm. Bruk av rengjøringsmidler og rengjøringsfrekvens skal følge faglige råd og anbefalinger fra produsenter og fagmiljøer. Manglende eller galt renhold vil føre til redusert levetid eller skader på overflater. Den enkelte leietaker er ansvarlig for overholdelse av krav til hygiene og renhold i eget leieobjekt ut fra offentligrettslige krav til leietakers virksomhet.

Ved kjøp av renholdstjenester er det viktig å være klar over at myndighetene stiller krav til at alle renholdsbedrifter skal være godkjent av Arbeidstilsynet for lovlig å kunne tilby renholdstjenester, og det er kun tillatt å kjøpe eller leie inn renholdstjenester fra godkjente virksomheter. Leietakere som kjøper renholdstjenester er ansvarlig for at dette etterfølges. Sjekk i renholdsregisteret om renholdsvirksomheten du bruker er godkjent:

https://www.arbeidstilsynet.no/registre/renholdsregisteret

Generelle krav og anbefalinger for renhold og vedlikehold

Tekstile gulvbelegg

Renhold: Flekker bør fjernes så raskt som mulig, helst før de har rukket å tørke. Gamle, inntørkede flekker på tepper og tekstiler kan være nesten umulige å fjerne. Tepper bør rengjøres ved støvsuging og teppebørstesuging. Teppebørstesuging løfter fibrene i teppet, og fjerner også smuss fra teppebunnen. Teppebørstesuging er den eneste tørre rengjøringsmetoden som gjør tepper godt rene. Metoden bør benyttes på alle trafikkbelastede deler av golvet forholdsvis ofte.

Dyprens med ekstraksjonsmaskin, er den eneste rensemetoden som også gir grundig rens av teppebunnen. Ved riktig utføring vil alle rengjøringsmidler være fjernet etter rens. Dyprens bør utføres 1 – 2 ganger pr. år avhengig av belastningen.

Vinyl

Beskrivelse: Kompakt plastmateriale. Kun overflaten blir våt ved oppskuring.
Renhold: Renholdsmetode må tilpasses tilsmussingen. Støv, løst smuss og bakterier fjernes best tørt eller med sentrifugert mopp/klut. Smuss som har tørket og festet seg til underlaget må fjernes med fukt. All restfuktighet skal tørkes opp straks. Restfuktighet gir grobunn for bakterier og skader polishen.
Basiske renholdsmidler løser opp polishen og skal kun benyttes ved behov for å fjerne fettsmuss (olje, asfalt, fett, sot ol.).
Vedlikehold: Polishen vil over tid få riper og sår hvor smuss fester seg. Polishoverflaten poleres med highspeed poleringsmaskin for å etablere en ny slett overflate. Normalt utføres dette ca. 4 ganger pr. år. Ved bruk av mye fukt vil behovet for polering øke. Det samme gjelder ved stor trafikk og stor slitasje.

Tilføring av ny polish: I slitasjefeltene kan man rengjøre den gamle polishen og flekkbone det aktuelle området. Gulvet må være helt rent og tørt før ny polish legges ut. Spraypolish tillates kun brukt på rengjorte gulv.

Oppskuring: Utføres når det er behov for å fjerne misfarget polish. Tørketid før ny polish legges skal normalt være 1 time. Denne påvirkes av lufttemperatur og luftfuktighet.

Polishbehandling: Polishbehandles med 2-3 tynne strøk.

Vinylklikk

Beskrivelse: Vinylklikk er produsert med slitelag på toppen klar for bruk etter montering. I lokaler med vinylklikk bør det opprettholdes en luftfuktighet på minimum 50% for å unngå krymp i skjøter. Bruk luft-fukter hvis nødvendig for å oppnå dette.

Renhold: Gulvet rengjøres med regelmessig støvsuging og tørrmopping og vaskes med en fuktig, godt oppvridd klut  / mopp. Våte kluter / mopper må unngås, vannsøl må fjernes umiddelbart! Bruk et mildt, nøytralt  rengjøringsmiddel.

Vedlikehold: For utbedring av riper / slitasje og for å opprettholde en overflate som er enkel å rengjøre kan vinylklikk behandles med en polish beregnet for vinyloverflater.

Flis

Renhold: Sure renholdsmidler vasker bort vanlig fugemasse. Ved bruk av sure renholdsmidler (for fjerning av kalk, rust og irr) skal alle fuger fuktes med vann før det legges på renholdsmidler.

Vedlikehold: Vedlikeholdsmetode for uglasert flis skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av gårdeier.

Parkett

Renhold: Det skal benyttes så lite fuktighet og renholdsmidler som mulig for å unngå unødig slitasje av lakk. Sterkt basiske rengjøringsmidler skal ikke benyttes.

Vedlikehold: Parkett vedlikeholdes med lakk. Det er ikke tillatt å tilføre polish eller spraypolish da dette gir dårlig feste for nye lakkstrøk.

Malte overflater
 • Listverk, vinduer og dører males med Jotun kvalitet Lady Supreme Finish glans 40 eller tilsvarende
 • Vegger males med Jotun kvalitet Lady Pure Color glans helmatt 01 eller tilsvarende.
 • Det skal så langt mulig benyttes nøytrale renholdsmidler på malte overflater.
 • Bruk av mikrofiber kluter og mopper
 • Det skal vises stor forsiktighet slik at overflater ikke skades.
 • Grove kluter f.eks. på pleksiglass og plast skal ikke forekomme.

RENHOLDSOPPGAVER OG ANBEFALT FREKVENS

Under er referert mye brukt forslag for næringseiendommer som veiledning. Det aksepteres at leietakere tar utgangspunkt i et behovsstyrt opplegg for renhold og vedlikehold så lenge dette er faglig utført og ikke fører til unormal slitasje og redusert levetid på lokalene.

Inventar-renhold:
Støvtørking av harde overflater og støvsuging/avbørsting av tekstile overflater.
Bord, stoler, lamper, telefon, datamaskin, skap, hyller, bilder og vindusposter.
1 – 2 ganger pr. uke

Veggrenhold:
Støvtørking og flekkfjerning.
Veggflater, rør, dører, innvendig glass, karmer, stikkontakter, ventilasjonsrister, varmeelement, gulvlister og elkanaler.
1 gang pr. uke

Gulvrenhold:
Fjerning av alt tørt smuss, samt alle flekker.
2 ganger pr. uke

Himlingsrenhold:
Fjerning av alt tørt smuss, samt alle flekker.
Himlingsplater, bjelker, ventilasjonskanaler og rør.
4 ganger pr. år

Tømming av søppel og evt. papir til gjenvinning:
2 ganger pr. uke

Polering eller rensing av gulv med highspeedmaskin:
6 ganger pr. år

Flekkboning:
Ved behov

Innvendig vindusrenhold:
2 ganger pr. år

Rensing av tekstile gulvbelegg:
1 gang pr. år

Brannvernansvarlig

Brannvernansvarlig

Leietaker skal peke ut en brannvernansvarlig som skal representere leietakeren ovenfor byggeier. Brannvernansvarlig skal lede det interne brannvernarbeidet i leieforholdet. Dette omfatter både ansvar for det forebyggende arbeidet, samt et rednings-/ slokkeansvar ved brann. Brannvernansvarlig vil også fungere som kontaktperson ved brann eller andre særlige tilfeller.

Brannvernansvarlig skal:

 1. til enhver tid ha oversikt over antall ansatte i bedriften.
 2. kjenne til alle godkjente rømningsveier fra bedriftens leieareal.
 3. ha ansvaret for å påse at alle rømningsveier er åpne, og at de ikke blir blokkert av lagrede varer, emballasje eller lignende. I slike tilfeller har brannvernansvarlig plikt til å varsle leietakers/bedriftens ledelse.
 4. kjenne branninstruksen, og vite om avtalt møteplass utenfor bygget i en rømningssituasjon.
 5. ved brannalarm påse at alle ansatte og gjester i bedriften straks begir seg ut av bygget via godkjente rømningsveier og til avtalt møteplass.
 6. kjenne til plassering av slokkeutstyr.
 7. forestå opptelling og registrering av bedriftens ansatte og gjester på avtalt møteplass utenfor bygget. Status meldes til brannvesenet ved deres ankomst.
 8. ha ansvaret for at leietakers/bedriftens ansatte/nyansatte/vikarer har, og er gjort kjent med gjeldende instrukser, rømningsveier og plassering og bruk av slokkeutstyr.
 9. sørge for at rutiner for varme arbeider blir fulgt i eget leieobjekt
 10. sørge for at rutiner for arbeider vedrørende brannskiller og branntekniske installasjoner i eget leieobjekt blir fulgt opp
Brannforebyggende tiltak
 1. Alt ildsfarlig avfall skal legges i egne avfallsbeholdere for slikt bruk.
 2. Filler, twist og kluter med brannfarlig væsker skal etter bruk straks samles opp og bringes til avfallsbeholdere for ildsfarlig avfall.
 3. Ildsfarlige væsker, gasser og brannfarlige materialer skal ikke oppbevares på eiendommen.
 4. Det skal ikke lagres gods, emballasje eller lignende som hindrer fremkommeligheten i rømningsveiene.
 5. Lagring av gods foran sikringsfordelinger er ikke tillatt.
 6. Brannvarslingsanlegget skal være avslått ved sveising eller skjæring eller andre arbeider som kan få anlegget til å melde brann. Ansvarlig brannvernleder hos gårdeier skal varsles før og etter arbeider. Dette for å unngå falske alarmer.
 7. Ved inngrep i / endring av byggets brannverntiltak som brannalarmanlegg, branncellebegrensende vegger eller annet skal det brukes autoriserte firmaer samt at gårdeier skal godkjenne arbeidene.
 8. Røyking er kun tillatt utendørs og utplasserte askedispensere / askebeger skal benyttes.
Branninstruks: Nødtelefon brannvesen: 110

Generelt

1. Du skal gjøre deg kjent med følgende:
 • Brannalarmanlegg/manuelle brannmeldere
 • Rømningsveier
 • Plassering av håndslukkerapparater og/eller brannslanger i eget leieobjekt og fellesarealer

2. De som betjener publikum har ansvaret for å organisere rømning for disse.

3. Personer som arbeider med og har ansvaret for gass, stråling, strøm og væsker må være tilstede for å ta nødvendige forhåndsregler, bl.a. orientere slukkemannskaper.

4. Ved brann skal brannvesenet varsles straks på tlf. 110 i tillegg til at brannalarmanlegget har automatisk overføring av alarmen til brannvesenet.

BRANNINSTRUKS

(kan lastes ned her)

Ved ethvert branntilløp skal du:

VARSLE

 • Ring 110
 • Utløs brannalarm
 • Varsle andre

REDDE

 • Hjelpe andre
 • Forlat lokalet rolig
 • Still på møteplass

SLUKKE

 • Lukk dører og vinduer
 • Forsøk å slukke
 • Forlat bygningen
Varme arbeider

Instruks for varme arbeider

 Med varme arbeider forstås:

Alle arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, lodde- og slipeutstyr.

1.  Gassflasker

Gassflasker skal stå oppreist, ha ventilnøkkel og godkjent hanske, være sikret mot å velte og plassert slik at de lett kan fjernes i branntilfelle.

2.  Asfaltgryter

Asfaltgryter og lignende skal være plassert under hensyn til minst mulig fare ved overkoking, velting og andre uhell.

3.  Slokkingsredskaper

Tilstrekkelige og egnede slokkeredskaper skal være plassert ved arbeidsplassen

4.  Brennbart materiale

Brennbart materiale ved arbeidsplassen skal fjernes eller tildekkes. Sprekker og hull i vegger/tak/gulv skal tettes. På steder med skjult brennbart materiale tas egne forhåndsregler.

5.  Automatiske alarm- og slokkeanlegg

Ansvarlig brannvernleder hos Dølasletta Eiendom og offentlig brannvesen skal varsles hvis anleggene må kobles ut pga. arbeidet.

6.  Vakthold

Ved tilfeldig arbeidsplass skal det settes ut vakt for å påse at arbeidet utføres på betryggende måte. Arbeidsplassen skal holdes under kontroll minst en time etter at arbeidene er avsluttet.

7.  Arbeidstillatelse

Når varme arbeider utføres på tilfeldig arbeidsplass skal eiendommens eier gi arbeidstillatelse på eget skjema også når arbeidet utføres av andre enn Dølasletta Eiendom sine folk.

Skjema for arbeidstillatelse for varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass kan lastes ned her: Skjema

Dette skjemaet for arbeidstillatelse for varme arbeider skal når utfylt, oppbevares av den som utfører arbeidet, fremlegges på oppfordring og leveres gårdeierens ansvarshavende når arbeidet inklusive etterkontroll er avsluttet