Omfang

Leide lokaler som beskrevet under omfatter lokaler til leietagers eksklusive bruk samt lokaler med fellesfasiliteter som deles mellom et begrenset antall leietakere. Fellesarealer som er tilgjengelig og benyttes av samtlige leietakere omfattes ikke av leietakers ansvar og forpliktelser med unntak av skadeverk på eiendommen.

Bruk av lokalene

Leietaker plikter å behandle de leide lokaler og eiendommen forøvrig med tilbørlig aktsomhet. Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte som sjenerer andre leietakere eller naboer.

Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann-/rømningsinstrukser, samt instrukser for tekniske anlegg, som til enhver tid gjelder for eiendommen. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes med nye. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes oppvarmet slik at frysing unngås.

Endringer av leieobjektet

Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokaler, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning. Forhåndsgodkjenning kreves også om leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp m.v. enn hva avtalt bruk av lokalene innebar, eller lokalene ved kontraktstidspunktet var utstyrt med.

Slik forhåndsgodkjennelse kan gis på betingelse av at forandringene tilfaller utleier uten godtgjørelse ved leieforholdets slutt, eller at leietakeren bringer lokalene tilbake til opprinnelig stand, dersom ikke annet er avtalt med utleier.

Som oftest vil det være vanskelig å gjenbruke endringer av et leieobjekt utført av en leietaker i neste leieforhold. Som hovedregel vil derfor normalt gjelde at endringer av leieobjektet må tilbakestilles til opprinnelig stand ved opphør av leieforholdet. Endringer som omfattes av dette inkluderer også elektriske anlegg, datanettverk, med mer i tillegg til innrednings- og bygningsmessige tiltak.

Dersom ominnredning innebærer demontering/ fjerning av faste innredninger inkludert vegger, himlinger o.l. er det leietakers ansvar å fjerne og eventuelt lagre materialer som er demontert for egen kostnad. Leietaker må selv sørge for å ta vare på materialer som vil være nødvendig for å kunne tilbakestille lokalene slik de var før leietakers endringer.

Leietaker har, med utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning, rett til å sette opp virksomhetsskilt som sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter. Solavskjerming, radio- og TV-anlegg m.v. må ikke settes opp uten at utleier på forhånd skriftlig har godkjent utseende og plassering av disse. Uthengsskap, automater o.l. må heller ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning.

Ved endringer av leieobjektet i regi av leietaker gjelder “Momentliste for ombygging” som kan lastes ned her.

Vedlikhold

Generelt

Leietaker har ansvar for å forvalte de leide arealene på vegne av utleier på en måte som opprettholder eiendommens forutsatte standard og ikke forringer eiendommens verdi. Dette innebærer at vedlikeholdsarbeider må foretas løpende og med regelmessige intervaller slik at lokalene ikke skades eller får redusert levetid.

Utleier aksepterer i henhold til leiekontraktene hvis ikke annet er bestemt normal elde og slitasje av leieobjektet. Slitasje og elde grunnet manglende renhold eller vedlikehold aksepteres ikke. Hull og slagmerker, flekker, skader på overflater og innredning, overflater som trenger vedlikehold eller fornyelse omfattes ikke av normal elde og slitasje.

Det påhviler leietaker å utføre og bekoste forebyggende, løpende og periodisk vedlikehold samt utbedringer av de leide lokaler vedr. følgende:

  • Ut -og innvendig vedlikehold av inngangsdører og porter, vinduer med omramming, slik at disse er i håndverksmessig god stand.
  • Innretninger anbrakt i lokalene av leier.
  • Fornyelse av tapet, gulvbelegg og annen oppussing og istandsetting innvendig, herunder overflatebehandling av gulv, vegger og tak.
  • Ledninger og innretninger som hører til forsyning av, og avløp for, vann, gass, varme og elektrisk strøm til lampepunkter og stikkontakter, samt ventilasjons- og kjøleanlegg i eget leieforhold.

Alt arbeid leietaker plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en håndverksmessig god måte.
Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt fremleiere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgifter som måtte følge av utrydding av utøy.

Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også skader etter innbrudd i de leide lokaler.

Forebyggende vedlikehold

For å redusere slitasjen og behov for vedlikehold bør leietaker gjennomføre følgende:

  • I lokaler med systemvegger bruk hyller, oppheng, tavler osv. tilpasset systemveggene i stedet for hulltaking og oppheng direkte i veggplater for å redusere utbedringer ved utflytting
  • Bruk møbelknotter under hyller, skap, stoler og bord for å beskytte gulvbelegg og redusere vedlikehold og utbedringer
  • Bruk matter for gulvbeskyttelse under kontorstoler for å beskytte gulvbelegg og redusere vedlikehold og utbedringer
  • Renhold er en vesentlig del av det forebyggende vedlikeholdet. Renhold er fagarbeid, benytt derfor rengjøringspersonale med kunnskap om renhold og følg anbefalte intervaller fra leverandører og gårdeier. Dette er vesentlig for å opprettholde standard og levetid på overflater og materialer.