VENTILASJON

Eiendommen er oppført i to byggetrinn/to sammenhengende bygninger hvor hver bygning har separat ventilasjon. Underetasjen i hvert bygg har egne anlegg, mens de to øverste etasjene i hver bygning har felles anlegg – totalt 4 anlegg. Ventilasjonssystemene er delvis utskiftet og oppgradert siden eiendommen ble oppført, og kapasiteten økt i tråd med endrede krav til luftmengder.

Alle systemer inkluderer varmebatterier og varmegjenvinning som kobles inn fra høsten frem til våren. Underetasjen i bygg 1 har i tillegg installert sentral kjøling.

Systemene er innregulert og balansert av leverandøren ved ombygginger og nyinstallasjon for å sikre riktig luftfordeling i lokalene. Ved  endringer av rominndeling og endringer i bruk av lokalene etter overtagelse må endringer av kanalsystem og ny innregulering påregnes.

Normal drift av ventilasjonssystemene er 07-17 mandag til fredag, og en times drift lørdag og søndag for luftutskifting.

Gårdeier har serviceavtaler med årlig service og vedlikehold på samtlige ventilasjonssystemer.

LOKAL KJØLING

Montering av lokal kjøling av lokaler eller serverrom skal godkjennes av gårdeier og utføres forskriftsmessig og med god håndverksmessig utførelse og dokumenteres forskriftsmessig. Alle gjennomføringer i brannceller, yttervegger og innvendige vegger skal utføres forskriftsmessig og i henhold til gårdeiers anvisninger. Leietaker er ansvarlig for å opprette serviceavtaler på kjølemaskiner/varmepumper montert i egne lokaler, samt dokumentasjon på installasjonen.

OPPVARMING

Oppvarming av lokaler er basert på termostatstyrte panelovner samt varmegjenvinning innebygd i ventilasjonsaggregatene.

Etter hvert som eiendommen er oppgradert så er mange eldre panelovner erstattet med nye panelovner som kan innstilles til  senkning av temperatur på natten og i helgen. Detter bidrar til mer energieffektiv og miljøvennlig oppvarming av eiendommen. Innstillingen på nyere panelovner utføres av gårdeier ved utskifting og skal ikke endres av leietaker uten avtale med gårdeier.

Dagtemperatur er generelt fra gårdeiers side innstilt på 21-22 grader C i overensstemmelse med Arbeidstilsynets råd om å holde temperaturen i kontorlokaler under 22 grader C.

ENERGISTYRING

Energiforbruket og strømkostnadene i et næringsbygg er betydelige, og både gårdeier og leietakere må ha et bevisst forhold til dette med tanke på å minimere energiforbruket og spare miljøet. Gårdeiers tiltak for å redusere energiforbruk består i:

  • Energieffektivt utstyr ved nyinstallasjoner inkl. god energistyring
  • God energistyring av oppvarming
  • Gradvis utskifting til LED lyskilder
  • Sensorstyrt belysning i trappeløp og enkelte fellesarealer

Leietakere anmodes om å bidra til å begrense energiforbruket ved å påse at:

  • Datautstyr og skjermer er avslått etter arbeidstid
  • Lys i eget leieobjekt og fellesarealer slukkes når lokalene låses
  • Innstillinger på panelovner med temperatursenking natt og helger ikke endres
  • Oppvarming av kontorer/lokaler begrenses til Arbeidstilsynets anbefalinger, max. 22 grader C (panelovner uten temp. senkning natt og helger)
  • Energiforbruk i kontorer/lokaler som ikke er i bruk reduseres (lys og varme)
  • Energi-/varmelekkasje gjennom åpne dører og vinduer begrenses til minimum når lokalene tilføres varme

MILJØ

Det påligger den enkelte leietaker å innrette seg etter offentligrettslige krav til egen virksomhet, inkl. miljøkrav.

Avfallshåndtering: Gårdeier besørger felles container inkl. tømming for leietakere for fjerning av vanlig kontoravfall. Den enkelte leietaker må selv sortere og kvitte seg med avfall som ikke kan blandes med vanlig kontor avfall (f.eks. batterier, maling, spraybokser, kjemikalier, utstyr, møbler, bygningsmateriell m.m.), alternativt at gårdeier besørger egne containere for dette ved behov (se under).

Merk! Matavfall, smittefarlig avfall, sprøytespisser m.m. fra helserelaterte virksomheter skal ikke kastes i container for kontoravfall (blandet avfall), men kastes i egne containere. Det påligger den enkelte leietaker å varsle gårdeier om behov for egne containere for annet avfall enn blandet avfall. Det er ikke tillatt å kaste fargetette sekker med avfall i container.

Avvik vil bli belastet gårdeier med sorteringstillegg etter gjeldende regler og satser.

Renhold: Alle renholdsmidler skal være miljøvennlige, overholde miljøkrav og være tilpasset de overflater og materialer som rengjøres.