Både for gårdeier og den enkelte leietaker vil en brann medføre store konsekvenser og må  absolutt unngås. For å minimalisere risikoen for brann er det nødvendig med fokus på forebyggende arbeid.

Ansvarsfordeling mellom utleier og leietaker reguleres i leiekontrakten, men generelt for  leieforhold gjelder at gårdeier foretar all kontroll og vedlikehold i fellesarealer og på fellestekniske branninstallasjoner, mens leietaker er ansvarlig innenfor sitt leieobjekt. Gårdeier foretar årlig kontroll av fellestekniske og branntekniske installasjoner inkl.  leietakers lokaler.

I tillegg må leietaker ha løpende kontroll på at rømningsveier i leielokalet til enhver tid er frie, at nød- og ledelys fungerer, at branncellebegrensede vegger og dører er intakte, kontroll av slokkerutstyr og elektriske anlegg. Gårdeier skal ha tilsvarende kontroll i alle fellesarealer.

Det viktigste hos leietaker i denne sammenheng er å formidle fokus på brannsikkerhetsarbeidet til alle ansatte, og at ansvaret for dette tildeles en person (brannvernansvarlig) i bedriften.

Organisering

Dølasletta Eiendom skal ha en ansvarlig brannvernleder for eiendommen. I tillegg skal alle leietakere ha en brannvernansvarlig og en vara brannvernansvarlig medarbeider. Disse to retter seg etter ”instruks for brannvernansvarlig”, et dokument som skal være oppslått på vegg i alle leieforhold.

Øvelser

Gårdeier skal arrangerer brannøvelser regelmessig. Dette kan være varslingsøvelser, evakueringsøvelser eller gjennomganger med den enkelte leietaker.

Brannalarm

Bygningene på Dølasletta 7 er utstyrt med brannalarmanlegg med direkte alarmoverføring til brannvesenet. Man skal i alle tilfelle ringe brannvesenet telefonnummer 110 ved brann.

Slokkemidler

Dølasletta Eiendom har utstyrt bygningene med brannslanger og brannslokningsapparater. Disse kontrolleres via serviceavtale med eksternt brannkonsulentfirma, som årlig årlig service.

Branninstruks

Instruksen er oppslått flere steder og det påligger alle å gjøre seg kjent med innholdet i den. Mangler branninstruks hos leietaker skal gårdeier varsles snarest. Branninstruks kan lastes ned her.

Rømningsplaner

Dølasletta Eiendom har satt opp rømningsplaner på strategiske steder og i alle etasjer. Det påligger alle å gjøre seg kjent med rømningsveiene.

Branntegninger

Dølasletta Eiendom har utarbeidet branntegninger for alle bygninger. Branntegningene viser brannskiller/ seksjonering i bygget. Den enkelte leietaker er ansvarlig for at brannskiller ikke blir brutt ved ombygginger, legging av kabler etc. Dølasletta Eiendom skal kontaktes før slike arbeider igangsettes.

Krav om internkontroll

Leietaker har selv ansvaret for at arbeidsforholdene for sine ansatte er i henhold til lovens krav.
Arbeidsmiljølovens ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter” (Ik-forskriften) gjelder for alle våre leietakere. IK-forskriften konkretiserer områdene som skal være underlagt bedriftens kontroll.

Brannvern – og elektro-installasjoner; leietakers ansvar for ettersyn og vedlikehold

Gårdeier foretar årlig kontroll ved avtaler med eksterne godkjente leverandører. I prinsippet blir da hovedtavler termografert og de øvrige elektrotekniske- og brannvern-installasjonene kontrollert. Dette gjelder ledningsnett med kontaktorer / brytere, armatur til nød-ledelys og vanlig belysning, brannslokkeutstyr, varslingsanlegg osv.

Leietakere må uavhengig av utleiers årlige kontroller føre tilsyn med, kontroll og vedlikehold av tekniske anlegg inkl. elektrisk utstyr, ledningsnett med kontaktorer, brytere, kontakter, armatur og belysning innenfor eget leieobjekt.